Beispielüberschrift
Regulamin usług
Złożenie zamówienia 

Zamówienia można dokonać pisemnie, e-mailem, ustnie lub przez formularz kontaktowy. Umowa zostaje zawarta dopiero po przyjęciu przez mnie zlecenia.

Zakres usługi

Zawarta usługa wynika z opisu usługi, a także dokonanych wspólnie dodatkowych uzgodnień. 

Anulowanie usługi

Jeśli szczególne okoliczności, takie jak choroba lub inne nieprzewidywalne zdarzenia, uniemożliwią osobiste zrealizowanie usługi, postaram się zapewnić odpowiednie, kompetentne zastępstwo. Jeśli to się nie powiedzie, klient ma możliwość zrealizować swoje zamówienie w innym uzgodnionym ze mną terminie. W przypadku anulowania usługi w wyżej wymienionych przypadkach nie ponoszę odpowiedzialności za poniesione przez Zamawiającego szkody pośrednie, w szczególności utracone zyski lub roszczenia osób trzecich. 

Płatność 

Płatność jest z reguły dokonywana gotówką na miejscu na podstawie rachunku lub pokwitowania. Dokonanie płatności przelewem jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu.

Zakres stosowania 

Składając zamówienie, klient uznaje ważność niniejszych warunków. Sądem właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy jest Drezno.

Postanowienia końcowe

W przypadku, w którym poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu są nieważne w całości lub częściowo, nie narusza to ważności pozostałych postanowień.